Regulamin zawodów

REGULAMIN I AMATORSKIEGO TURNIEJU SIŁOWO - SPRAWNOŚCIOWEGO pt. „Puchar Centrum Ślęza” w Bielanach Wrocławskich, ul. Błękitna 2, w okresie od 19.10.2020 r. do 30.12.2020 r.


Rozdział I
Część ogólna
§1

Przepisy zawarte w niniejszym „Regulaminie I Amatorskiego Turnieju Siłowo - Sprawnościowego pt. „Puchar Centrum Treningowego Ślęza” zwanego dalej regulaminem, dotyczą osób uczestniczących, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy sportowych. Regulamin określa zasady współzawodnictwa sportowego w zakresie dyscyplin siłowo- sprawnościowych.
1. Zawody sportowe są organizowane w formie turnieju na zasadzie współzawodnictwa klubowego.
2. Zawody są przeprowadzane z podziałem na płeć, na kategorie wiekowe.
3. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.

§2
Cele i zadania:
1. Zawody stanowią proces szkolenia oraz są sprawdzianem i wyznacznikiem efektywności, motywacji i współzawodnictwa sportowego.
2. Aktywne uczestniczenie Klubowiczów w zawodach sportowych stanowi:
- popularyzowanie i upowszechnianie sportów siłowo- sprawnościowych wśród dorosłych niebędących zawodowymi zawodnikami, a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- nabywanie doświadczeń sportowych przez zawodników.

§3
Organizator
Organizatorem zawodów jest dzierżawca Centrum Treningowego Ślęza- Ariel Smolarski
§4
Termin i miejsce zawodów
Zawody odbywają się w terminie od 19.10.2020 roku do 30.12.2020 roku, od poniedziałku do soboty w godz. 6-22 oraz w niedziele 8-22.

Rozdział II
Szczegóły turnieju

§5

Warunki uczestnictwa:
Zawody maja charakter otwarty. W zawodach może uczestniczyć każdy kto ukończył 16 lat, a także wypełnił oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dn. 29.12.2020 do godz. 22:00 na terenie centrum treningowego Ślęza, Bielany Wrocławskiego ul. Błękitna 2. Wzory zgłoszenia stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
Udział w zawodach można wziąć po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 10 zł (pojedyncze wejście na siłownię). Udział w zawodach jest bezpłatny po okazaniu ważnego karnetu na siłownię.
Pierwszeństwo udziału w zawodach mają Klubowicze Centrum Ślęza.
Liczba zawodników jest ograniczona.

§6
Zasady rywalizacji
Każdego dnia przez okres trwania turnieju odbywać się będzie rywalizacja w jednej określonej konkurencji siłowej, sprawnościowej lub WOD.
Konkurencje w trakcie trwania turnieju będą się powtarzać.
Te same konkurencje będą przeprowadzone kilkukrotnie w ciągu dnia, aby umożliwić każdemu zawodnikowi wzięcie w nich udziału.
Zawody odbywają się w kategoriach:
I KOBIETY
II MĘŻCZYŹNI
Rywalizacja odbywa się w następujących konkurencjach:
Wyciskanie sztangi leżąc: kobiety 15 kg, mężczyźni 45 kg, MAX. licz. powtórzeń
Przysiad ze sztanga: K. 20 kg, M: 50 kg MAX licz. powtórzeń
Podciąganie podchwytem bez obciążenia: MAX. licz. powtórzeń
Uginanie ramion z hantlami: K. 4 kg. M. 16 kg max. licz. powtórzeń
Podciąganie nachwytem bez obciążenia: MAX. licz. powtórzeń
Wyciskanie sztangi leżąc: MAX. obciążenie na 1 powtórzenie
Przysiad z maksymalnym obciążeniem na jedno powtórzenie
Pompki MAX powtórzeń
Dipy MAX powtórzeń
WOD – workout of the day, czyli trening dnia.

Każdy z uczestników zawodowo może wielokrotnie wziąć udział w wybranych przez siebie kategoriach w okresie trwania rozgrywek, z zastrzeżeniem ze jednego dnia może uczestniczyć w rozgrywce jeden raz.
Za wygraną otrzyma 10 punktów, za drugie miejsce 5 pkt., za trzecie 1 pkt. Punkty przyznawane będą na koniec każdego dnia turnieju, następnie zapisywane w ogólnodostępnych tabelach przez sędziego. Na koniec turnieju wszystkie punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników zostaną zsumowane. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów dwóch lub więcej zawodników/ zawodniczek zostanie rozegrana konkurencja dodatkowa. Ogłoszenie wyników turnieju nastąpi 30.12.2020 roku.
Sędziowie turnieju nie ingerują w sposób rozgrzewki przed wzięciem udziału w zawodach.
Organizator turnieju udostępnia zawodnikom sprzęt siłowy i inny umożliwiający poprawne przygotowanie organizmu do zawodów.
Limit osób jednocześnie rozgrzewających się w Centrum treningowym Ślęza wynosi 20 osób.


Rozdział III
§7

Obsługa organizacyjna
Organizator zawodów:
- przeprowadza zawody zgodnie z regulaminem
- zapewnia sprzęt do przeprowadzenia konkurencji zgodnie z przepisami
- zapewnia odpowiednie warunki socjalne dla zawodników
- zapewnia miejsce dla sędziów
- zapewnia porządek, ład, bezpieczeństwo i środki do dezynfekcji.

Koordynator zawodów:
- sprawuje merytoryczną kontrolę nad prawidłowym przebiegiem zawodów
- wyznacza skład komisji sędziowskiej, weryfikującej zawodników przed zawodami
- współpracuje z organizatorami zawodów i sędzią głównym
Sędzia główny może być koordynatorem zawodów.

Rozdział IV
§8

Nagrody
Na zawodach przyznamy następujące nagrody:
I miejsce dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce dyplom i upominek rzeczowy

Rozdział V
Zasady sanitarno - epidemiologiczne zapewniające zwiększenie bezpieczeństwa zawodników i osób pracujący przy organizacji zawodów.
§9

Organizator zawodów weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego poprzez prowadzenie listy, na której uwzględnione zostały dane kontaktowe uczestników.
Każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem rozgrzewki zostanie zmierzona temperatura.
Zawodnicy nie mogą wziąć udziału w zawodach jeśli:
- zaobserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej)
- są objęci kwarantanną lub izolacją
- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID 19
3. Każdy uczestnik proszony jest o stosowanie się do wszystkich instrukcji i zaleceń sanitarno - epidemiologicznych udostępnionych na terenie centrum treningowego Ślęza.
4. Każdy uczestnik, trener, sędzia, pracownik obsługi jest zobowiązany do bezwzględnego noszenia maseczki lub przyłbicy zakrywającej nos i usta.
5. Za jedną z najistotniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym.
Zaleca się higienę rak:
- po wejściu na siłownie
- po dotykaniu banknotów/ kart kredytowych/ klamek itp.
- przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu
- po zanieczyszczeniu rak wydzieliną z dróg oddechowych np. podczas kaszlu
- przed i po skorzystaniu z toalety
- przed wejściem do sal treningowych.
6. Wietrzenie, dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętu odbywać się będzie o stałych portach, po opuszczeniu centrum treningowego Ślęza przez grupę korzystających zawodników, dlatego maksymalna długość rozgrzewki wynosi 1,5 h, w celu zapewnienia 20 minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, zawodów sportowych.
7. Grupy zawodników zostają wpuszczone na teren siłowni punktualnie o pełnych, parzystych godzinach, począwszy od godz. 6:00. skończywszy na godz. 20:00.
8. Liczba zawodników w jednej grupie wynosi 12 osób.
9. Zawodnicy, którzy w sposób rażący naruszą zasady bezpieczeństwa, podlegać będą upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
10. Personel obserwuje zachowania zawodników przy pomocy zainstalowanego monitoringu.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych
§10

Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Ariel Smolarski NIP: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r., ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) kontakt z inspektorem ochrony danych - ariel.smolarski@gmail.com.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§11
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za przebieg zawodów.
§ 12
Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach uczestnikom, ani opiekunom uczestników biorących udział w zawodach.
§ 13
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej.
§ 14
Informacje bieżące dotyczące zawodów będą podawane przez organizatora.
§15
Podczas trwania zawodów, wszystkich uczestników obowiązuje także regulamin obiektu, w którym odbywają się zawody.
§ 16
Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomosci postanowień niniejszego regulaminu i jego przestrzegania.
§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o czym poinformuje uczestników.
§ 18
W sprawach których niniejszy regulamin nie obejmuje, wszelkie wiążące decyzje będą podejmowane przez organizatora.