Regulamin

Centrum Ślęza

Regulamin

 

 • 1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich użytkowników kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwą Centrum Ślęza, zwanego w dalszej części obiektem. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu.

 

 1. Z chwilą zakupu biletu wstępu użytkownik potwierdza, iż potrafi korzystać z usług oferowanych przez Centrum Ślęza, nie ma żadnych przeciwwskazań do korzystania z Pływalni, Sauny czy Centrum Treningowego.

 

 1. Centrum Ślęza jest obiektem monitorowanym. Wchodząc na teren Centrum użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na obserwację i rejestrację wizualną własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie materiałów filmowych w sprawach spornych np. dotyczących kwestii regulowania opłat za korzystanie z usług oraz zachowania się zgodnie z niniejszym regulaminem, instrukcjami i poleceniami wydawanymi przez pracowników obiektu itp.

 

 1. Użytkownicy Centrum Ślęza mają obowiązek korzystania z oferowanych usług z dbałością o stan urządzeń oraz elementów dekoracyjnych znajdujących się na terenie obiektu, a także powierzonych przedmiotów (transponderów, szafek, ręczników, szlafroków, itp.). W przypadku niewłaściwego użytkowania, zniszczenia lub kradzieży wskazanych przedmiotów i elementów wyposażenia obiektu, sprawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w obiekcie oraz poleceń obsługi obiektu mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu, niezależnie od podjęcia innych działań przewidzianych prawem.

 

 1. Korzystanie z przebieralni poszczególnych stref obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe.

 

 1. Za pozostawione rzeczy wartościowe w szafkach odpowiada użytkownik Centrum. Przed opuszczeniem obiektu użytkownicy są zobowiązani do pozostawienia otwartych szafek ubraniowych, z których korzystali.

 

 1. Przedmioty znalezione na terenie Centrum należy przekazywać pracownikom Recepcji.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa nie należy pozostawiać toreb, plecaków, a także innych przedmiotów, których zawartości i właściwości nie można naocznie rozpoznać poza miejscami do tego wyznaczonymi (szafkami ubraniowymi, półkami itp.). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, personel obiektu lub wezwane służby mają prawo przeprowadzić sprawdzenie właściwości pozostawionych przedmiotów pod kątem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych użytkowników i samego obiektu.

 

 1. Kierownictwo Centrum Ślęza może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu ze względów bezpieczeństwa, technicznych, w przypadku przepełnienia kompleksu lub w razie innej pilnej potrzeby czy nadzwyczajnej sytuacji.

 

 1. Niezależnie od przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz dyspozycji, nakazów i zakazów umieszczonych na tablicach wewnątrz obiektu oraz w zarządzeniach i instrukcjach obowiązujących w obiekcie - użytkownicy są zobowiązani bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi obiektu, w szczególności instrukcjom służb ratowniczych i ochrony.

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w miejscach wyłączonych z ogólnego dostępu.

 

 1. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu, poza miejscami do tego przeznaczonymi i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum Ślęza jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej, usługowej, w tym w szczególności rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.

 

 1. Centrum Ślęza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie obiektu.

 

 • 2 Warunki wstępu na teren Centrum Ślęza

 

 1. Z usług Centrum Ślęza może korzystać każdy, za wyjątkiem:
 • osób cierpiących na choroby zakaźne zdefiniowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi oraz zapobieganiu zakażeniom) oraz cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne,
 • osób mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia),
 • osób będących pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub innych zakazanych środków wpływających na sprawność psychofizyczną.

W przypadku kwestii spornych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego bądź innego dokumentu, na podstawie którego obsługa obiektu zadecyduje o możliwości korzystania z usług. Obsługa obiektu może uzależnić korzystanie przez użytkownika z usług od wyników badania alkomatem lub narkotestem.

 

 1. Warunkiem wstępu do strefy usług płatnych jest posiadanie - ważnego i aktualnego w dniu korzystania z oferty obiektu - biletu. Biletem wstępu jest aktywowany w kasie

 

 1. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu jego sprzedaży i uprawnia do jednorazowego skorzystania z usług. Sprzedane bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Reklamacji gotówkowych nie uwzględnia się.

 

 1. Transponder należy zapiąć na nadgarstku. Uprawnia on do wchodzenia na opłacone z góry strefy oraz otwierania i zamykania szafki ubraniowej.

 

 1. Personel obiektu jest  uprawniony do kontroli transponderów, a każdy użytkownik obiektu ma obowiązek okazać swój transponder do sprawdzenia na każde żądanie personelu obiektu.

 

 1. Transponder ma zaprogramowany limit czasowy lub kwotowy, możliwy do wykorzystania w trakcie pobytu na obiekcie. W przypadku przekroczenia czasu zaprogramowanego na transponderze doliczana będzie jednorazowa opłata, uzależniona jest od ilości przekroczonego czasu oraz strefy, z której korzystał użytkownik. W przypadku pływalni za każdą przekroczoną minutę do rachunku dla klienta będzie doliczona kwota w wysokości 25 groszy, a w przypadku sauny 35 groszy.

 

 1. Osoby, które bez uregulowania należnej opłaty wejdą do strefy płatnej i  będą korzystać z płatnych usług są zobowiązane do uiszczenia należnej opłaty za skorzystanie z płatnej usługi.

 

 1. Wobec osób, które będą podejmować próby opuszczenia obiektu bez uregulowania należności za płatne usługi będą podejmowane właściwe działania prawne oraz zostaną poinformowane o tego rodzaju działaniach odpowiednie organy ścigania.

 

 1. Użytkownik obiektu jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku zagubienia transpondera, zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez użytkownika dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy znajdujących się w szafce.

 

 1. Każdy z użytkowników we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim. W przypadkach kiedy użytkownik będzie użyczał swojego transpondera osobom trzecim może zostać wyproszony z obiektu po uiszczeniu kary umownej w wysokości 150 złotych.

 

 1. Zgubienie przez użytkownika transpondera skutkuje koniecznością uregulowania opłaty w wysokości 50 PLN

 

 1. W grupach zorganizowanych złożonych z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jeden dorosły opiekun musi przypadać na każdych dziesięciu członków grupy. Dorośli opiekunowie pozostają odpowiedzialni za podopiecznych przez cały czas ich przebywania na terenie obiektu. Przed skorzystaniem przez grupę z usług obiektu opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić się do kierownika zmiany kasjerskiej, poinformować o liczebności grupy, wieku uczestników i przekazać imienną listę podopiecznych oraz opiekunów.

 

 1. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy, przestrzegania przez nią regulaminu obiektu, zarządzeń oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń obowiązujących na terenie obiektu.

 

 1. Pomieszczenia basenowe, saunę oraz CT należy opuścić nie później niż 10 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Kasy wejściowe są zamykane na 30 minut przed zamknięciem obiektu.

 

 1. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą wejść na teren obiektu i przebywać na jego terenie jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest wcześniej zgłosić kierownikowi zmiany kasjerskiej dolegliwości osoby znajdującej się pod jego nadzorem.

 

 1. Dzieci do ukończenia 12 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z atrakcji obiektu jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

 

 1. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.

 

 • 3 Przepisy dotyczące dyscypliny i bezpieczeństwa
 1. Centrum Ślęza jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, w którym każdy użytkownik obowiązany jest szanować prawo innych osób do wypoczynku i bezpiecznej zabawy w wodzie. Dlatego też, oprócz ogólnych norm współżycia społecznego, w kompleksie obowiązują bezwzględnie dyspozycje, polecenia i zalecenia obsługi obiektu odnoszące się do konkretnych sytuacji.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, zasadą podstawową w sytuacjach spornych jest priorytetowa realizacja przez użytkownika poleceń obsługi obiektu. Dopiero po niej możliwe jest odwołanie lub zażalenie do kierownictwa obiektu.
 3. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu i innych obowiązujących na terenie obiektu regulacji oraz poleceń obsługi skutkować będzie usunięciem osoby naruszającej z całego obiektu - niezależnie od podjęcia innych działań przewidzianych prawem.
 4. W przypadku jakichkolwiek gróźb (fizycznych lub słownych) wobec obsługi obiektu, a także w przypadku stosowania przez użytkowników przemocy fizycznej będą podejmowane odpowiednie kroki prawne oraz zostaną zawiadomione odpowiednie organy ścigania.
 5. Materiał z monitoringu oraz inna dokumentacja świadcząca o przebywaniu i zachowaniu użytkownika w obiekcie może zostać przekazany organom ścigania.
 6. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • biegania,
  • skoków do wody (poza miejscami do tego wyznaczonymi i po uprzedniej zgodzie pełniącego dyżur ratownika),
  • wieszania się (huśtania) na drabinkach, drążkach lub innych wystających elementach,
  • pływania pod wodą bez wyraźnego zezwolenia pełniącego dyżur ratownika,
  • wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenów,
  • wnoszenia do strefy rekreacji i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów itp.) lub przedmiotów w inny sposób niebezpiecznych,
  • spożywania przyniesionych z sobą potraw oraz napojów poza strefami do tego przeznaczonymi;
  • używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe,
  • żucia gumy do żucia,
  • plucia,
  • palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
  • używania instrumentów muzycznych i sprzętu grającego oraz innych przedmiotów powodujących powstawanie hałasu,
  • wnoszenia i wprowadzania zwierząt na teren obiektu;

 

 

 1. Ponadto zabrania się filmowania lub robienia zdjęć osobom lub grupom osób na terenie obiektu bez uprzedniego uzyskania ich zgody.
 2. Używanie wulgaryzmów, zachowania niezgodne ze społecznymi normami przyzwoitości i obyczajności oraz próby naruszania poczucia godności i prawa do intymności innych użytkowników, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem sprawcy incydentu z obiektu oraz zawiadomieniem o zaistniałym zdarzeniu właściwych organów ścigania.
 3. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania, spożywania lub udostępniania alkoholu (poza wyznaczonymi miejscami, w sposób określony przez administrację obiektu) oraz wszelkich innych środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo skierować osoby korzystające / chcące skorzystać z obiektu do pomiaru stanu trzeźwości za pomocą alkomatu lub narkotestu. Odmowa poddania się takiemu badaniu uzasadnia decyzję o zakazie korzystania z usług Centrum Ślęza.
 4. Z posiłków i napojów serwowanych w strefach gastronomii Centrum Ślęza wolno korzystać wyłącznie w miejscach wyznaczonych do konsumpcji. Zakazane jest wynoszenie posiłków oraz naczyń do strefy rekreacji oraz do strefy saun.

 

 

 

 • 4 Ogólne postanowienia dotyczące zachowania w strefie basenowej, strefie saun oraz centrum treningowym.

 

 1. Zorganizowane zajęcia z zakresu nauki pływania lub wodnej terapii ruchowej na terenie Centrum Ślęza mogą się odbywać wyłącznie w obecności i pod nadzorem zatrudnionych w obiekcie instruktorów, zewnętrznych szkół pływania (tylko za zgodą Dyrektora Centrum Ślęza) i ratowników.

 

 1. Zabawy ruchowe (w tym np. gry z użyciem piłki) poza miejscami do tego celu wyznaczonymi przez administrację obiektu, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia kierownika zmiany ratowników i wyłącznie na zasadach przez niego określonych. O możliwości wykorzystania urządzeń wypornościowych (np. materacy dmuchanych, piłek, desek, „makaronów”) oraz wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli itp. we wszystkich nieckach basenowych, decydują zatrudnieni w obiekcie ratownicy, biorąc pod uwagę frekwencję i inne warunku panujące aktualnie w kompleksie.

 

 1. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do poruszania się w klapkach lub innym obuwiu kąpielowym, sportowym, względnie bez obuwia we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach w strefie sportowo-rekreacyjnej, w tym w szczególności w przebieralniach, pod prysznicami oraz w strefach sauny i basenowej.

 

 1. Użytkownicy obiektu są bezwzględnie zobowiązani do przebywania w strefie rekreacji wodnych (za wyjątkiem strefy sauny i pomieszczeń specjalnych) w strojach kąpielowych. Odzież wierzchnią należy zdjąć w przebieralni i pozostawić w szafce ubraniowej.

 

 1. Ze względu na ryzyko odparzeń, użytkownicy (klienci) korzystający ze strefy saun zobowiązani są do zdjęcia strojów kąpielowych. Strefa saun jest strefą beztekstylną. W strefie saun można przebywać w szlafrokach, ręcznikach lub specjalnych okryciach (prześcieradłach) saunowych (poza sauną parową). Obowiązuje bezwzględny zakaz naruszania poczucia intymności innych użytkowników korzystających z tej strefy. Jednocześnie użytkownicy saun muszą liczyć się z tym, że będą w nich przebywać osoby niekompletnie ubrane lub całkiem nagie. Z powyższego powodu wstęp do saun dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Kontrola wieku odbywa się w recepcji Centrum Ślęza.

 

 1. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do zażycia prysznica przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.

 

 

 

 • 4.1 Odrębne przepisy porządkowe dotyczące korzystania ze strefy basenowej

 

 1. Ze strefy basenowej mogą korzystać wszyscy użytkownicy bez ograniczenia wiekowego za wyjątkiem sytuacji § 2 pkt 1. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na strefie basenowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 

 1. Informacja o rezerwacjach torów pływackich dostępna jest w kasie obiektu lub pod odpowiednimi numerami telefonów.

 

 1. W przypadku zarezerwowania danego toru przez grupę, osoby indywidualne nie mogą korzystać z tego toru.

 

 

 1. Osoby biorące udział w zajęciach zorganizowanych są obowiązane bezwzględnie podporządkować się poleceniom i dyspozycjom prowadzących je instruktorów. Brak wykonywania poleceń może być powodem usunięcia kursanta z zajęć bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

 

 1. Zajęcia zorganizowane na basenie sportowym odbywają się grupowo według ustalonego grafiku dostępnego na stronie centrumsleza.pl oraz w recepcji obiektu.

 

 1. W przypadku zanieczyszczenia wody basenowej (kał), użytkownik, rodzic płaci karę umowną w wysokości 500 PLN.

 

 

 

 • 4.2 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun.

 

 • 4.2.1 Informacje ogólne

 

 1. Korzystanie ze stref saun, jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.

 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do skorzystania z pryszniców przed wejściem do sauny. Każdy użytkownik strefy saun musi posiadać klapki, a także ręcznik i szlafrok lub dwa ręczniki.

 

 1. Strefa sauny jest strefą nietekstylną, oznacza to, że osoby wchodzące do tego obszaru muszą zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

 

 1. Zabrania się używania telefonów komórkowych, filmowanie oraz fotografowanie w całej strefie Saun.

 

 

 1. Wchodząc do strefy saun użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Wstępu do sauny zabrania się w szczególności osobom:
 • z intensywnymi chorobami skóry,
 • z infekcjami septycznymi,
 • z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
 • z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
 • z ostrą lub niewyleczoną gruźlicą,
 • ze stanem zapalnym serca,
 • z ostrymi stanami zawałowymi,
 • z objawami dekompresji,
 • z chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
 • w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
 • z zapaleniem żył,
 • z ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
 • z zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.

 

 

 

 

 

 • 4.2.2. Zachowanie w saunie

 

 1. Użytkownicy muszą stosować się do zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z saun oraz łaźni a także poleceń obsługi strefy Saunarium.

 

 1. Do pomieszczeń saun oraz kabin łaźni należy wchodzić boso. Do kabin łaźni należy wchodzić nago.

 

 1. Ze zbiorników wodnych oraz natrysków w strefie Saunarium należy korzystać nago.

 

 1. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Ręcznik lub inny materiał należy również podłożyć pod stopy.

 

 1. Z miejsc siedzących i leżących w łaźni można korzystać jedynie po uprzednim spłukaniu ich wodą z węża umieszczonego w łaźni. Miejsca ten należy też spłukać po sobie przed wyjściem.

 

 1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym.

 

 1. Zabrania się zajmowania (rezerwowania) miejsc w saunach i na leżakach poprzez pozostawianie tam ręczników lub innych przedmiotów.

 

 1. Wnoszenie jakichkolwiek pojemników, spożywanie żywności oraz napojów w kabinach saun i łaźni jest zabronione.

 

 1. Nie wolno używać pojemników, naczyń szklanych oraz ceramicznych poza strefą restauracyjną.

 

 1. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń może zajmować się jedynie personel obiektu. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.

 

 1. Przechodząc pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami strefy saun, należy pamiętać o różnicy temperatur i być świadomym stanu swojego zdrowia.

 

 1. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem. Niedopuszczalne jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem. Nie wolno polewać czy okładać lodem czujników temperatury w łaźniach i saunach.

 

 1. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

 

 1. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek i witek jest ze względów higienicznych zabronione.

 

 1. Saunarium jest strefą ciszy. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.

 

 1. Zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała przed korzystaniem z saun, leżaków i innych miejsc do siedzenia lub leżenia, a także przed korzystaniem z basenów i jacuzzi.

 

 

 

 • 4.2 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w centrum treningowym.

 

 1. Z obiektu korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego i okazania legitymacji szkolnej zamiast dowodu tożsamości.

 

 1. Zabrania się przebywania na terenie centrum treningowego dzieciom bez opieki opiekuna (rodzica) a także korzystania ze sprzętu treningowego. Zapis nie dotyczy zajęć zorganizowanych dla dzieci przez Centrum Ślęza i prowadzonych przez Instruktora Obiektu.

 

 1. Zabrania się korzystania z obiektu, jak również z zajęć tematycznych osobom, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonywania ćwiczeń lub korzystania z zajęć tematycznych, a w szczególności osobom chorym kardiologicznie oraz osobom z padaczką.

 

 1. W ramach świadczonych usług zajęcia na obiekcie prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z uprawnieniami do prowadzenia zajęć. Centrum Treningowe Ślęza zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć oraz możliwość zmian instruktorów prowadzących zajęcia grupowe o czym poinformuje klientów przez wywieszenie informacji w obiekcie.

 

 1. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie będące członkiem zespołu związanego z Centrum Treningowym Ślęza.

 

 1. Na zajęcia grupowe obowiązują rezerwacje, których będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.centrumsleza.pl, telefonicznie lub osobiście w recepcji, każdorazowo na 5 dni przed planowaną datą zajęć.

 

 1. W przypadku gdyby rezerwujący nie mógł skorzystać z zajęć zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie telefonicznie, osobiście lub rezygnacji na stronie internetowej www.centrumsleza.pl , najpóźniej na 1 godzinę przed planowanymi zajęciami. W przypadku nieodwołania rezerwacji na trzech zajęciach rezerwujący zostanie pozbawiony możliwości zapisywania się na zajęcia na okres dwóch tygodni.

 

 1. W przypadku spóźnienia na zajęcia Centrum Treningowe Ślęza ma prawo udostępnić miejsce innej osobie.

 

 1. Na terenie centrum treningowego obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.

 

 1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania higieny, a w szczególności do używania ręcznika podczas ćwiczeń.

 

 1. Po skończeniu zajęć lub ćwiczeń osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do odłożenia sprzętu na miejsce.

 

 1. Korzystanie z sali zajęć grupowych możliwe jest tylko w obecności instruktora.

 

 1. Zabrania się rzucania na terenie obiektu wyposażeniem tj. talerze, sztangi, hantle.

 

 1. Centrum Treningowe Ślęza nie ponosi odpowiedzialności, w razie wystąpienia urazów lub szkód na osobie, która mimo przeciwwskazań medycznych lub po użyciu alkoholu, środków psychotropowych lub innych substancji zakazanych przez prawo korzysta z obiektu lub zajęć tematycznych.

 

 1. Centrum Treningowe Ślęza zastrzega sobie prawo do fotografowania pomieszczeń obiektu i imprez plenerowych, w tym utrwalania wizerunku osób korzystających z obiektu w celach marketingowych i promocyjnych, które po uprzednim poinformowaniu o możliwym utrwaleniu ich wizerunku nie zgłosili w tym zakresie sprzeciwu. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku i zgodę na wykorzystanie w w/w celach.

 

 1. Centrum Treningowe Ślęza zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub jego określonych części w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i nagłych, a także w przypadku potrzeby przeprowadzenia, remontu, napraw i serwisu sprzętu.
  W przypadku braku możliwości skorzystania z obiektu lub zajęć ze względu na w/w okoliczności ważność karty klubu zostanie wydłużona o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z obiektu lub zajęć.

 

 

 • 5. Odpowiedzialność cywilna

 

 1. Użytkownicy korzystają z obiektu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko.

 

 1. Centrum Ślęza zobowiązuje się do utrzymania obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie.

 

 1. Centrum Ślęza nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

 

 1. Centrum Ślęza nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez użytkowników obiektu.

 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie, lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń znajdujących na terenie Obiektu. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.

 

 1. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać personelowi obiektu.
  W przypadku zaniechania zgłoszenia szkody, użytkownik traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.

 

 • 6. Sytuacje wyjątkowe

 

 

 1. Regulamin Centrum Ślęza dotyczy całego obiektu. W przypadku organizacji przez administratora obiektu imprez okolicznościowych itp., dopuszcza się pewne odstępstwa, od niektórych postanowień, o ile nie dotyczą one bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych, wiążących się z zagrożeniem, którego nie można było wcześniej przewidzieć, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu (użytkownikom i personelowi). Z tego powodu, w uzasadnionych wypadkach, obsługa obiektu może ograniczyć dostępność obiektu, zakończyć pobyt użytkowników (przed czasem, nakazać opuszczenie budynków lub terenu obiektu, względnie przeprowadzić ewakuację. W sytuacjach takich należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i dyspozycjom obsługi obiektu.

 

 

 • 7. Szczegółowe zasady składania skarg, wniosków, zażaleń i spostrzeżeń

 

 1. Podczas pobytu w obiekcie, wszelkie zdarzenia i sytuacje wymagające przekazania obsłudze obiektu należy zgłaszać obsłudze obiektu. Niezależnie od pełnionej funkcji, każdy z pracowników ma obowiązek przekazać zgłoszenie osobie kompetentnej do podjęcia interwencji lub poinformować zgłaszającego o dalszym przebiegu sprawy.

 

 1. Skargi, wnioski, zażalenia, spostrzeżenia i uwagi wymagające rozpatrzenia przez kierownictwo obiektu można wysyłać pocztą lub składać - w formie pisemnej - na ręce pracowników recepcji. Najpóźniej następnego dnia roboczego zgłoszenie to jest przekazywane kierownictwu obiektu.

 

 

 1. Dane kontaktowe:

Centrum Śleza

 1. Błękitna 2 Ślęza

55-040 Kobierzyce

www.centrumsleza.pl

recepcja@basensleza.pl

 

tel.: 71 721 49 81